Advokátní kancelář poskytuje standardní právní služby v rozsahu tzv. generální praxe.

 

Právní služby jsou poskytovány v advokátní kanceláři, k návštěvě je vhodné se předem objednat telefonicky nebo e-mailem. V případě potřeby je možné dohodnout poskytnutí služby i mimo kancelář.

V souvislosti se zřízením těchto www stránek nabízíme i možnost poskytování služby elektronickou komunikací v případech, kde to je možné a vhodné. Konkrétní podmínky lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem.

Právní služby spočívají v poskytování porad pro klienty a vypracování právních rozborů, v sepisu listin a zastoupení v řízení před soudy a jinými státními orgány.

Níže jsou uvedeny nejběžnější případy, v nichž advokátní kancelář poskytuje právní služby.

 

občanské právo

 • vypořádání podílového spoluvlastnictví (zejména k nemovitostem)
 • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem manželství
 • převody nemovitostí - kompletní právní servis - sepis kupní nebo darovací smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, případně převzetí kupní ceny do úschovy (kancelář může zajistit i vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí)
 • vypracování veškerých smluv v rámci občanského práva – zástavní práva, věcná břemena
 • náhrady škody včetně škod v souvislosti s dopravními nehodami
 • vymáhání pohledávek – sepis žaloby, zastupování v řízení a návrhy na exekuci
 • bytové právo – výpovědi z nájmu a vyklizení bytu
 • vymáhání náhrady bezdůvodného obohacení
 • dědické právo – závěti, vydědění, zastoupení v dědickém řízení
 • zastoupení v případě obrany třetích osob před zásahem exekutora (vylučovací žaloby)

 

úschovy (depozita)

 • přijetí peněžitého plnění do úschovy na zvláštní účet u banky (zejména v souvislosti s převody nemovitostí, kdy kancelář přijme plnění do úschovy od prodávajícího a vyplatí je kupujícímu po splnění sjednaných podmínek)

 

směnečné právo

 • sepis a posouzení směnek
 • vymáhání pohledávek ze směnek

 

správní právo

 • zastupování v přestupkovém řízení
 • sepis žalob a zastupování v řízení podle soudního řádu správního

 

 

rodinné právo

 • komplexní vyřízení rozvodu manželství - sepis návrhu, případně smlouvy o majetkovém vypořádání manželů
 • výživné mezi rodiči a dětmi nebo mezi manžely

 

obchodní právo

 • převody obchodních podílů a návrhy na zápis do obchodního rejstříku
 • vypracování a posouzení obchodních smluv
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů

 

trestní právo

 • obhajoba obviněného v trestním řízení
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • vypracování trestního oznámení

 

insolvenční (konkurzní) právo

 • vypracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení

 

pracovní právo

 • náhrady škody (včetně náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání)
 • spory z neplatného skončení pracovního poměru

 

právní služby obcím